Vedtægter for Dansk Detail


Navn, hjemsted og formål

§ 1
Organisationens navn er Dansk Detail.

Organisationens binavne er Dansk Textil UnionManufakturhandlerforeningen i Kjøbenhavn, Danmarks Tapetog Farvehandlerforening og Danske Møbelhandlere. Dens hjemsted er København.

§ 2
Dansk Details formål er

 • at skabe de bedst mulige betingelser, hvor en fælles faglig indsats er af betydning for medlemmerne og for specialdetailhandlen,
 • at fremme, hævde og beskytte specialdetailhandlens og medlemmernes økonomiske interesser i forhold til myndigheder, andre organisationer og medier m.fl.,
 • at arbejde for dygtiggørelse af specialdetailhandlens aktører, herunder virksomheder, ejere og medarbejdere,
 • at udbrede kendskabet til specialdetailhandlens og styrke medlemmernes forhold til myndigheder, andre organisationer og medier m.fl.,

for der igennem at understøtte og udvikle medlemsvirksomhedernes drift og økonomiske resultater i en for disse og for specialdetailhandlen positiv retning.

Medlemmer

§ 3
Som aktive medlemmer kan optages:

 1. indehavere, herunder selskaber, af detailvirksomheder inden for specialdetailhandlen.
 2. direktører, bestyrelsesmedlemmer og overordnede funktionærer i de nævnte virksomheder efter forslag fra den pågældende virksomhed,
 3. fabrikanter, grossister, agenter, designere m.fl.,
 4. andre med interesse for foreningens formål.

Som passive medlemmer uden stemmeret kan bl.a. optages tidligere indehavere og direktører.

Brancheforeninger kan tilknyttes Dansk Detail. Det er en forudsætning, at brancheforeningens medlemmer indmeldes i Dansk Detail. Bestyrelsen kan dispensere fra denne bestemmelse.

En tilknyttet brancheforening kan ikke uden bestyrelsens samtykke

 • være medlem af en anden detailhandelsorganisation,
 • udøve lobbyvirksomhed, søge erhvervspolitisk indflydelse eller lignende.


Kontingent og medlemskab

§ 4
Bestyrelsen træffer beslutning om medlemskab og fastsætter kontingentet.

I tilfælde af afslag kan ansøgeren indbringe afslaget for generalforsamlingen, som træffer en endelig afgørelse med 2/3 flertal blandt de i afstemningen deltagende medlemmer.

Udmeldelse skal ske skriftligt med 6 måneders varsel til udløbet af et kalenderår.

Generalforsamlingen kan efter forslag fra bestyrelsen med 2/3 flertal blandt de i afstemningen deltagende medlemmer ekskludere et medlem.

Generalforsamlingen kan efter forslag fra bestyrelsen ekskludere en tilknyttet brancheforening med 2/3 flertal blandt de i afstemningen deltagende medlemmer.

Eksklusion kan bl.a. finde sted, når forfaldsdagen for kontingentet er overskredet med 6 måneder. Kravet på forfaldent kontingent bortfalder ikke ved eksklusion. Indmeldelse kan først ske igen, når kontingentrestancen er betalt.

Brancheområder

§ 5
Dansk Details medlemmer er opdelt i følgende brancheområder

 • dametøj
 • herretøj
 • bolig
 • textil
 • sko
 • møbel
 • andre

Forslag fra medlemmerne til nye brancheområderskal indberettes og godkendes af bestyrelsen senest den 1. januar i det år, hvor generalforsamlingen afholdes.

Generalforsamling

§ 6
Generalforsamlingen er Dansk Details højeste myndighed og vælger bestyrelsen.

Der afholdes ordinær generalforsamling hvert 2. år. Bestyrelsen fastsætter mødetidspunkt og -sted. Indkaldelse til generalforsamlingenskal ske med mindst 1 måneds varsel og med angivelse af dagsorden.

Dagsordenen på den ordinære generalforsamling består af følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om organisationens arbejde og drift
 3. Fremlæggelse af regnskaber
 4. Valg til bestyrelse
 5. Valg af revisor efter forslag fra bestyrelsen
 6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller organisationens medlemmer
 7. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning, eller når 1/4 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden.

Bestyrelsen skal udsende indkaldelse til ekstraordinær generalforsamlingsenest 1 måned efter modtagelse af begæringen.

Generalforsamlingen træffer beslutning med simpelt flertal, når ikke andet er angivet i vedtægterne. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelse og formand

§ 7
Bestyrelsen leder Dansk Details virksomhed.

Kun medlemmer, jf. § 3, af Dansk Detail kan vælges til bestyrelsen.

Forudsætningen for valg til bestyrelsen er, at medlemmet, jf. § 3, pkt. 1-3 skal have rådighed over sit bo, være myndig og have fast bopæl i Danmark. Passive medlemmer kan ikke vælges til bestyrelsen.

Genvalg er muligt. Bestyrelsesmedlemmer skal dog afgå ved udgangen af det valgår, hvor medlemmet fyldet 70 år.

Generalforsamlingen kan dispenserefra valgbarhedskriterierne.

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen efter forslag fra medlemmernekandidater til bestyrelsen. Hvertbrancheområdehar ret til ét bestyrelsesmedlem.

Manufakturhandler-Foreningeni KjøbenhavnsAlmene Fond har forlods ret til at udpege ét medlemtil bestyrelsen.

Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand. Formanden, der er formand for bestyrelse og forretningsudvalg, vælges for en periode på 2 år og kan genvælges. Efter valget af formand vælger det brancheområde, hvorfra formanden kommer, et nyt bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpelt stemmeflertal blandt de i afstemningen deltagende. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Dansk Detail tegnes af formanden eller næstformanden i forbindelse med et medlem af bestyrelsen. Ved salg eller pantsætning af fast ejendom tegnes Dansk Detailaf den samlede bestyrelse.

Forretningsudvalg

§ 8
Formanden bistås af et forretningsudvalg, som består af formanden, næstformanden og to medlemmer, som bestyrelsen vælger af sin midte for en 2-årig periode.

Sekretariat

§ 9
Bestyrelsen ansætter en direktør til at varetage den daglige drift efter bestyrelsens retningslinjer.

Regnskab og revision

§ 10
Regnskabsåret er kalenderåret.
Generalforsamlingenvælger for 2 år en statsautoriseret revisor til at revidere årsregnskabet og attestere beholdningernes tilstedeværelse.

Vedtægtsændring og opløsning

§ 11
Vedtægtsændring kræver vedtagelse af 2/3 af de i afstemningen deltagende medlemmer på en generalforsamling.

§ 12
Opløsning af Dansk Detailkræver vedtagelse af 2/3 af samtlige af medlemmer på 2 generalforsamlinger, der afholdes med mindst 1 måneds mellemrum og mellem hvis afholdelse, der skal være valgt en ny bestyrelse.

Vedtaget på generalforsamlingeni København, den 4. juni 2018