Dansk Detail generalforsamling 2022

Dansk Detail afholder generalforsamling den 23.maj 2022

Sted: Børsen, Slotsholmsgade 1, 1217 København K.

Tidspunkt: kl.11.30-12.15

Generalforsamlingen er Dansk Details højeste myndighed og vælger bestyrelsen.

Der afholdes ordinær generalforsamling hvert 2. år. Bestyrelsen fastsætter mødetidspunkt og - sted. Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske med mindst 1 måneds varsel og med angivelse af dagsorden.

Dagsordenen på den ordinære generalforsamling består af følgende punkter:

  • Valg af dirigent
  • Beretning om organisationens arbejde og drift
  • Fremlæggelse af regnskaber
  • Valg til bestyrelse
  • Valg af revisor efter forslag fra bestyrelsen
  • Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller organisationens medlemmer (Skal være sekretariatet i hænde senest den 9.maj 2022 mail: kdj@danskerhverv.dk)
  • Eventuelt

Generalforsamlingen træffer beslutning med simpelt flertal, når ikke andet er angivet i vedtægterne. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Tilmelding til sekretariatet på mail - senest den 16.maj 2022: kdj@danskerhverv.dk