Om Dansk Detail / vedtægter

Dansk Detail er med ca. 2.000 medlemsvirksomheder i mode-, livsstils- og boligbranchen den største brancheorganisation i specialdetailhandlen. Medlemsvirksomhederne kommer fra alle dele af mode- og livsstilsbranchen og er bl.a. tøj- og skobutikker, møbelhandlere, farvehandlere, designere, agenter m.fl. 

Vi rådgiver medlemsvirksomhederne, varetager og koordinerer mode- og livsstilsbranchens interesser overfor politikere, myndigheder og medier. Dansk Detail er mode- og livsstilsbranchernes talerør. Vi konkurrerer med advokater, revisorer, konsulentvirksomheder, mindre brancheorganisationer og hovedorganisationer om at yde den bedst mulige service til medlemsvirksomhederne inden for de områder, vi har valgt at satse på. Og vi tror på, at vi til enhver tid kan matche kvalitet, pris, nærvær og hurtighed.

Dansk Details bestyrelse består af følgende personer:

- Jørgen Rubæk Krebs, Skoringen, Ringe m.m. - formand, medlem af forretningsudvalget

- John Brødbæk, Mr. August, Helsingør, næstformand, medlem af forretningsudvalget

- Hanne Budsted, Salsa / Tøjgården, Hillerød

- Jette Frisenhøj, Gazelle Garn, Århus

- Sune Bjerno, Bjerno, København

- Jan Wentzel, Paw Sko, Dragør

- Thomas Hagerup, In2house, medlem af forretningsudvalget

- Lis Bilde, Gardin-Lis, Randers

- Jan Thomassen, Skoringen, Holbæk

Og hos os træffes afgørelserne efter princippet "en mand - en stemme", dvs. ikke noget med lønsum, størrelse eller lignende. Læs mere i vores vedtægter neden for:

Vedtægter for Dansk Detail

Navn, hjemsted og formål

§ 1

Organisationens navn er Dansk Detail. Organisationens binavne er Dansk Textil Union, Manufakturhandlerforeningen i Kjøbenhavn, Danmarks Tapet- og Farvehandlerforening og Danske Møbelhandlere. Dens hjemsted er København.

§ 2

Dansk Details formål er at skabe de bedst mulige betingelser, hvor fælles indsats er af interesse for medlemmerne.

Medlemmer

§ 3

Som aktive medlemmer kan optages:

1. indehavere, herunder selskaber, af detailvirksomheder indenfor specialdetailhandlen.

2. direktører, bestyrelsesmedlemmer og overordnede funktionærer i de nævnte virksomheder efter forslag fra den pågældende virksomhed,

3. fabrikanter, grossister, agenter, designere m.fl.,

4. andre med interesse for foreningens formål.

Som passive medlemmer uden stemmeret kan bl.a. optages tidligere indehavere og direktører.

Brancheforeninger kan tilknyttes Dansk Detail. Det er en forudsætning, at brancheforeningens medlemmer indmeldes i Dansk Detail. Bestyrelsen kan dispensere fra denne bestemmelse.

En tilknyttet brancheforening kan ikke uden bestyrelsens samtykke

• være medlem af en anden detailhandelsorganisation,

• udøve lobbyvirksomhed, søge erhvervspolitisk indflydelse eller lignende.

Kontingent og medlemskab

§ 4

Bestyrelsen træffer beslutning om medlemskab og fastsætter kontingentet.

I tilfælde af afslag kan ansøgeren indbringe afslaget for generalforsamlingen, som træffer en endelig afgørelse med 2/3 flertal blandt de i afstemningen deltagende medlemmer.

Udmeldelse skal ske skriftligt med 6 måneders varsel til udløbet af et kalenderår.

Generalforsamlingen kan efter forslag fra bestyrelsen med 2/3 flertal blandt de i afstemningen deltagende medlemmer ekskludere et medlem. 

Generalforsamlingen kan efter forslag fra bestyrelsen ekskludere en tilknyttet brancheforening med 2/3 flertal blandt de i afstemningen deltagende medlemmer.

Eksklusion kan bl.a. finde sted, når forfaldsdagen for kontingentet er overskredet med 6 måneder. Kravet på forfaldent kontingent bortfalder ikke ved eksklusion. Indmeldelse kan først ske igen, når kontingentrestancen er betalt.

Valgforsamlinger

§ 5

Dansk Details medlemmer er opdelt i valgforsamlinger primært efter brancheområder som følger:

• dametøj

• herretøj

• bolig

• textil

• sko

• møbel

En valgforsamling skal bestå af mindst 150 stemmeberettigede medlemmer.

Forslag til nye valgforsamlinger skal indberettes og godkendes af bestyrelsen senest den 1. januar i det år, hvor generalforsamlingen afholdes.

Medlemmer, der ikke ønsker at indtræde i en branchetilknyttet valgforsamling, kan vælge at indtræde i en af Dansk Detail etableret valgforsamling.

Generalforsamling

§ 6

Generalforsamlingen er Dansk Details højeste myndighed og vælger bestyrelsen.

Der afholdes ordinær generalforsamling hvert 2. år. Bestyrelsen fastsætter mødetidspunkt og -sted. Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske med mindst 1 måneds varsel og med angivelse af dagsorden. 

Dagsordenen på den ordinære generalforsamling består af følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Beretning om organisationens arbejde og drift

3. Fremlæggelse af regnskaber

4. Valg til bestyrelse

5. Valg af revisor efter forslag fra bestyrelsen

6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller organisationens medlemmer

7. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning, eller når 1/4 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden. 

Bestyrelsen skal udsende indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling senest 1 måned efter modtagelse af begæringen.

Generalforsamlingen træffer beslutning med simpelt flertal, når ikke andet er angivet i vedtægterne. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelse og formand

§ 7

Bestyrelsen leder Dansk Details virksomhed.

Kun medlemmer af Dansk Detail kan vælges til bestyrelsen.

Forudsætningen for valg til bestyrelsen er, at medlemmet skal være aktiv detailhandler, have rådighed over sit bo, være myndig og have fast bopæl i Danmark.

Genvalg er muligt. Bestyrelsesmedlemmer skal dog afgå ved udgangen af det valgår, hvor medlemmet fyldet 65 år.

Generalforsamlingen kan dispensere fra valgbarhedskriterierne.

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen efter forslag fra valgforsamlingerne kandidater til bestyrelsen. Hver valgforsamling har ret til 1 bestyrelsesmedlem for hver påbegyndt 400 medlemmer af valgforsamlingen. 

Manufakturhandler-Foreningen i Kjøbenhavns Almene Fond har forlods ret til at udpege i alt 2 medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand. Formanden, der er formand for bestyrelse og forretningsudvalg, vælges for en periode på 2 år og kan genvælges. Efter valget af formand vælger den valgforsamling, hvorfra formanden kommer, et nyt bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpelt stemmeflertal blandt de i afstemningen deltagende. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Dansk Detail tegnes af formanden eller næstformanden i forbindelse med et medlem af bestyrelsen. Ved salg eller pantsætning af fast ejendom tegnes Dansk Detail af den samlede bestyrelse.

Forretningsudvalg

§ 8

Formanden bistås af et forretningsudvalg, som består af formanden, næstformanden og to medlemmer, som bestyrelsen vælger af sin midte for en 2-årig periode.

Sekretariat

§ 9

Bestyrelsen ansætter en direktør til at varetage den daglige drift efter bestyrelsens retningslinier.

Regnskab og revision

§ 10

Regnskabsåret er kalenderåret.

Generalforsamlingen vælger for 2 år en statsautoriseret revisor til at revidere årsregnskabet og attestere beholdningernes tilstedeværelse.

Vedtægtsændring og opløsning

§ 11

Vedtægtsændring kræver vedtagelse af 2/3 af de i afstemningen deltagende medlemmer på en generalforsamling.

§ 12

Opløsning af Dansk Detail kræver vedtagelse af 2/3 af samtlige medlemmer på 2 generalforsamlinger, der afholdes med mindst 1 måneds mellemrum og mellem hvis afholdelse, der skal være valgt en ny bestyrelse.

Vedtaget på generalforsamlingen i København, den 23. maj 2012